شرایط ثبت نام در رالی تفریحی و گردشگری ویژه خبرنگاران